Κανόνες Δεοντολογίας

Η λειτουργία της εταιρείας μας διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας, όπως συστηματοποιούνται στον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.

Με γνώμονα ότι ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός και συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, οι κανόνες που εφαρμόζουμε στην εταιρεία μας συνοψίζονται:

01
Δεν αναλαμβάνουμε υποθέσεις που είναι προδήλως αβάσιμες, δεν είναι δεκτικές υπεράσπισης, έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα άλλων εντολέων μας ή αντιβαίνουν στις αρχές μας.

02
Επιδιώκουμε καταρχάς τον συμβιβασμό των υποθέσεων που είναι δεκτικές συμβιβασμού.

03
Τηρείται αυστηρή εχεμύθεια για όσα μας εμπιστεύεται ο εντολέας μας κατά την ανάθεση και εκτέλεση της εντολής ή πληροφορούμαστε κατά τη διάρκεια του χειρισμού της.

04
Σε περίπτωση κατάρτισης έγγραφης συμφωνίας, η οποία εξαρτά την αμοιβή ή το είδος αυτής από την έκβαση της δίκης ή του αποτελέσματος της εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη αίρεση, όπως επίσης και συμφωνία, με την οποία εκχωρείται ή μεταβιβάζεται μέρος του αντικειμένου της δίκης ή της εργασίας, ως αμοιβή (εργολαβικό δίκης).

Σημειώνουμε τέλος ότι δεν προβαίνουμε σε κανενός είδους εκτίμηση για τα δικαστικά αποτελέσματα υποθέσεων καθώς και ότι προηγούμενη ευνοϊκή απόφαση για παρεμφερές ή ομοειδές ζήτημα δεν αποτελεί πρόκριμα για επόμενη απόφαση.