Δικηγορική Αμοιβή

Σχετικά με την αμοιβή των δικηγορικών εργασιών, ανάλογα με την φύση της υπόθεσης και τις ανάγκες του πελάτη μπορεί να λάβει την μορφή

Είτε εφάπαξ καταβολής (οπότε προκαταβάλλεται με την εντολή το 40% της αμοιβής πλέον ΦΠΑ),

Είτε μηνιαίων καταβολών με χρονοχρέωση, οπότε μαζί με το τιμολόγιό μας ο πελάτης λαμβάνει και αναλυτικό φύλλο χρέωσης.

Είτε πάγια αντιμισθία, κλιμακούμενη ανάλογα με τον επιθυμητό αριθμό ωρών μηνιαίας απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υπάρχει υπέρβαση των ωρών απασχόλησης, ο πελάτης λαμβάνει έγκαιρα ενημερωτικό σημείωμα.

Σε ορισμένες δικαστικές υποθέσεις, η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας πραγματοποιείται με την μορφή του εργολαβικού δίκης, με ποσοστό επί του τελεσίδικα επιδικασθέντος ποσού.

Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις συνάπτεται με τον πελάτη αναλυτικό ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας.