Δικηγορική Αμοιβή

Σχετικά με την αμοιβή των δικηγορικών εργασιών, ανάλογα με την φύση της υπόθεσης και τις ανάγκες του πελάτη μπορεί να λάβει την μορφή:

Είτε εφάπαξ καταβολής (οπότε προκαταβάλλεται με την εντολή το 40% της αμοιβής πλέον ΦΠΑ),

Είτε μηνιαίων καταβολών με χρονοχρέωση, οπότε μαζί με το τιμολόγιό μας ο πελάτης λαμβάνει και αναλυτικό φύλλο χρέωσης.

Είτε πάγια αντιμισθία, κλιμακούμενη ανάλογα με τον επιθυμητό αριθμό ωρών μηνιαίας απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υπάρχει υπέρβαση των ωρών απασχόλησης, ο πελάτης λαμβάνει έγκαιρα ενημερωτικό σημείωμα.

– Σε ορισμένες δικαστικές υποθέσεις, η αμοιβή της δικηγορικής εταιρείας πραγματοποιείται με την μορφή του εργολαβικού δίκης, με ποσοστό επί του τελεσίδικα επιδικασθέντος ποσού.

Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις συνάπτεται με τον πελάτη αναλυτικό ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας.