ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο της Ε.Ε.

Ο τομέας του ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου, και κυρίως τα ζητήματα εσωτερικής αγοράς, ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, διμερείς συμβάσεις), ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, αποτελούν αντικείμενα ενασχόλησης της εταιρίας, η οποία έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην άσκηση καταγγελιών ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παραστάσεων ενώπιον του ΔΕΕ.

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Η ομάδα μας ειδικεύεται τόσο στην προβολή ισχυρισμών με βάση το δίκαιο της ΕΣΔΑ ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, όσο και στην κατάθεση και υποστήριξη προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων του δικαίου (κοινωνική ασφάλιση, δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, περιουσιακά δικαιώματα, χωροταξικά ζητήματα, απαλλοτριώσεις, προστασία περιβάλλοντος, προστασία του φορολογούμενου,  υπεράσπιση δικαιωμάτων σε ποινική δίκη, κ.α).