ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος www.georgopouloslaw.eu τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία Γεωργόπουλος και Συνεργάτες, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης, αριθμ. 50Α, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Εταιρεία» και η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Στα πλαίσια της ευθύνης μας για την ασφάλεια του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Με το παρόν σας παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων αυτών και τους τρόπους προστασίας τους, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων μας, διότι η συνέχιση χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στην Εταιρεία να κάνει χρήση και να προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Σε περίπτωση μη συμφωνίας σας με την εδώ αναφερόμενη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να αποφύγετε την περαιτέρω χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

1. Πεδίο:
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου καλύπτει όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή από πλατφόρμες τρίτων (όπως το Facebook).
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με τυχόν δεδομένα που συλλέγουν διαδικτυακοί τόποι ή πλατφόρμες τρίτων που δεν ελέγχονται από εμάς.

2. Έννοια των προσωπικών δεδομένων:
Στην παρούσα, με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» εννοούνται όλα τα στοιχεία ταυτότητάς σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, το φύλο σας, η ημερομηνία γέννησής σας, τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.
Επιπλέον, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα λόγω χρήσης cookies και λοιπών εργαλείων (όπως web analytic tools) πληροφορίες σχετικά με άλλες ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε, την διεύθυνση ΙΡ σας, το πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser), το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, τις προτιμήσεις γλώσσας, τις διευθύνσεις URL παραπομπής, τις πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και τις ημερομηνίες και ώρες της δραστηριότητας.

3. Χρήση – Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν αντικείμενο χρήσης-επεξεργασίας για τους εξής ειδικότερους σκοπούς:
– Για να επικοινωνούμε μαζί σας προς απάντηση σε ερωτήματα ή σχόλιά σας ή προς παροχή πληροφοριών ή αποστολή προϊόντων που μας έχετε ζητήσει, καθώς και για ενημέρωσή σας αναφορικά με νέα προϊόντα της εταιρείας μας και προωθητικές ενέργειες.
– Για να βελτιωθεί και επιταχυνθεί η μελλοντική χρήση σας του Διαδικτυακού μας Τόπου κυρίως μέσω της συλλογής πληροφοριών αναφορικά με τη διεύθυνση ΙΡ σας ή τον τύπο φυλλομετρητή και την σύνδεσή τους με τα προσωπικά σας δεδομένα.
– Για να μπορούμε να προβαίνουμε σε αξιολόγηση των στατιστικών σχετικά με την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού μας Τόπου και να προβαίνουμε σε βελτιώσεις του σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επισκεπτών.
– Για να προβούμε σε επαλήθευση της ηλικίας σας και εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ηλικία λόγω του ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος προορίζεται για χρήση μόνο από άτομα άνω των 18 ετών.

4. Υλικό επικοινωνίας:
Αναφορικά με την αποστολή υλικού επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών αυτή προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή δική σας συναίνεση. Κάθε τέτοιο μήνυμα θα σας παρέχει οδηγίες ενεργειών προκειμένου να μην λαμβάνετε πλέον τέτοια μηνύματα.

5. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:
(α) Η Εταιρεία εφόσον υποχρεωθεί βάσει νομοθετήματος, δικαστικής απόφασης ή απόφασης της Διοίκησης ανακοινώνει τα προσωπικά σας δεδομένα στην οικεία Δημόσια ή Δικαστική Αρχή.
(β) Η Εταιρεία μπορεί να ανακοινώνει τα προσωπικά σας δεδομένα στους αρμόδιους υπαλλήλους της προς εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών χρήσης – επεξεργασίας.

6. Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων:
Οι εξυπηρετητές φιλοξενίας (host servers) για τους Ιστότοπους της εταιρείας στην Ε.Ε. βρίσκονται καταρχήν στη Ελλάδα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φιλοξενηθούν σε αυτή την περιοχή, και θα μεταβιβαστούν και θα καταστούν αντικείμενο επεξεργασίας εντός της περιοχής αυτής σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων.

7. Προστασία και ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων :
Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από την ενωσιακή νομοθεσία και την κατά περίπτωση νομοθεσία του κράτους αποθήκευσής τους.
Μπορούμε να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες χώρες από τη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες αυτές. Αυτές οι χώρες μπορεί να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τις πληροφορίες.
Κατά την μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλες χώρες, δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως περιγράφονται στο παρόν και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Χρησιμοποιούμε συμβατικές διασφαλίσεις για τη διαβίβαση/μεταφορά προσωπικών πληροφοριών μεταξύ διαφόρων δικαιοδοσιών (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Στην περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη περιοχή, η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά (υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων).
Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων προσβολής τους. Ταυτόχρονα επιτρέπουμε την πρόσβαση σε αυτά μόνο σε εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους μας και μόνο προς τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στο παρόν.

8. Τα δικαιώματά σας :
– Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.
– Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
– Δικαίωμα διαγραφής -«δικαίωμα στη λήθη» : η Εταιρεία κατοπιν αιτήματός σας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:
α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
β) ανάκληση της συναίνεσής σας,
γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας : δικαιούστε να εξασφαλίζετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις όπως:
α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
β) η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
γ) η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
δ) έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της Εταιρείας υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.
– Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας : η Εταιρεία υποχρεούται να ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.
– Δικαίωμα εναντίωσης : έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.
Σε κάθε περίπτωση, είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διέυθυνση ………. είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο  Επικοινωνήστε μαζί μας στον Διαδικτυακό μας Τόπο εφόσον έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία αναφορικά με τον τρόπο συλληγής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δοεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε μέσω υποβολής ηλεκτρονικής καταγγελίας στον ιστότοπο https://www.dpa.gr/ είτε μέσω αποστολής επιστολής στη διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

9. Τροποποίηση της Πολιτικής μας για την Προστασία Απορρήτου:
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση του παρόντος με ανάρτηση της ενημερωμένης έκδοσης στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο της. Κάθε ουσιώδης μεταβολή θα σας γνωστοποιείται με τον προσφορότερο τρόπο. Ταυτοχρόνως σας συστήνουμε να προβαίνετε σε συχνή επανεπισκόπηση της παρούσας Ιστοσελίδας.