ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος αποσκοπεί στο να πληροφορήσει τους χρήστες αναφορικά με τις δραστηριότητες της Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργόπουλος και Συνεργάτες (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία είναι διαχειρίστρια του παρόντος Δικτυακού Τόπου.
Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης πριν από τη χρήση των ιστοσελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απόσχει από κάθε επίσκεψη και χρήση του Δικτυακού Τόπου.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.

Οι χρήστες πλοηγούμενοι στο Δικτυακό Τόπο τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

1. Σύννομη χρήση
Κατά την επίσκεψη στο Δικτυακό Τόπο οι χρήστες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και την κείμενη νομοθεσία. Οι χρήστες του δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι θα προβαίνουν σε σύννομη χρήση του, σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας για κάθε ζημία. Ειδικότερα, και όλως ενδεικτικώς οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου με σκοπό:
α) να ζημιώσουν την φήμη της Εταιρείας ή τρίτων, να προσβάλλουν την προσωπικότητα ή λοιπά δικαιώματα τρίτων.
β) να εμποδίσουν την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο σε άλλους χρήστες ή να εγκαταστήσουν οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου καθώς και προγράμματα ή αρχεία σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή περιορίσουν την λειτουργία λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού άλλων χρηστών.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο (ενδεικτικά: γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Εταιρείας. Κατ΄εξαίρεση, το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπειδευτικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς με την επισήμανση της προέλευσής του από τον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας.

3. Μεταβολή Περιεχομένου
Το σύνολο των πληροφοριών και του περιεχομένου κάθε ιστοσελίδας και άρα και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να υποστούν μεταβολή κατά την ελεύθερη κρίση της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του κοινού. Οι χρήστες, κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα μετά από κάθε μεταβολή θεωρείται ότι την αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε αναστολή ή διακοπή του συνόλου ή μέρους του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή παρουσίασης οποιουδήποτε προϊόντος.

4. Περιορισμός ευθύνης
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός Τόπος θα λειτουργεί χωρίς διακοπή και σφάλματα. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης σφάλμα ή παράβαση στην λειτουργία ιστοσελίδας οφείλει να απευθυνθεί στην Εταιρεία στην ηλεκρονική διεύθυνση ……………… .  Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας από την χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Εταιρείας καταγγελία χρήστη σε οποιαδήποτε Αρχή.
Η Εταιρεία ρητώς περιορίζει την ευθύνη της για:
Α) Κάθε ζημία αναφορικά με την παροχή πληροφοριών από το Δικτυακό Τόπο και τη διαθεσιμότητα αυτών.
Β) Κάθε ζημία, αναφορικά με ιούς ή οποιοδήποτε άλλο βλαπτικό στοιχείο για το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη, προερχόμενο είτε από το Δικτυακό Τόπο ή από το διακομιστή μέσω του οποίου ο Δικτυακός Τόπος τίθεται στη διάθεση του χρήστη.
Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται το Δικτυακό Τόπο, καθότι περιέχει παρουσίαση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που ανήλικοι επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών του παρόντος Δικτυακού Τόπου.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση που το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου χρησιμοποιείται από τρίτους με σκοπό να θιγούν τρίτα πρόσωπα.

5. Προσωπικά δεδομένα – Απόρρητο
Ο Δικτυακός Τόπος δέχεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες στην φόρμα επικοινωνίας. Οι ζητούμενες πληροφορίες είναι: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Χώρα, Τηλέφωνο ή Φαξ και Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών για
-την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών σχετικά με τα προϊόντα της.
– την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) σχετικά με νέα προϊόντα και λοιπές ενέργειές της.
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση, τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@georgopouloslaw.eu.
Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και παρέχουν την άδεια ώστε η Εταιρεία και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της να συλλέγουν, επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα τους στα πλαίσια λειτουργίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου και για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ.
Η Εταιρεία δεσμεύεται ρητά να μην προβεί σε καμία δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτο, λαμβάνοντας και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Αναφορικά με τα μηνύματα των χρηστών προς την Εταιρεία διά μέσου της σχετικής ιστοσελίδας επικοινωνίας, αυτά είναι εμπιστευτικά και δεν μπορούν ούτε ολικώς ούτε μερικώς να αναπαραχθούν, να προσαρμοστούν, να αντιγραφούν ή να διαβιβαστούν χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη, εκτός κι αν αυτό ζητήθεί αρμοδίως στα πλαίσια ποινικής ή άλλης διοικητικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση, όμως, που ζητηθεί από το χρήστη, έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά προσωπικά και λοιπά δεδομένα του προς τον Δικτυακό Τόπο.

6. Cookies
Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies. Σε τέτοια περίπτωση, όμως, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

7. Διάφορες ρυθμίσεις και εφαρμοστέο δίκαιο
Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και την Εταιρεία.
Τυχόν καθυστέρηση στην άσκηση ή αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από την Εταιρεία, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο δύναται να ασκήσει ανά πάσα στιγμή.
Τυχόν ακυρότητα κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεωςν Χρήσης δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ένας τέτοιος άκυρος όρος θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από την Εταιρεία.
Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στο παρόν ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό της χώρο σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της.
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από το παρόν είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.