Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Η δικηγορική εταιρεία μας εκτός από νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προσφέρει στον πελάτη και ένα καθαρό τρόπο συνεργασίας και αμοιβής, ώστε να αποφεύγονται οι πάσης φύσεως δυσάρεστες εκπλήξεις και να εμπεδώνεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Στα πλαίσια αυτά το ακολουθούμενο πρωτόκολλο έχει ως εξής:

01
Συνάντηση με τον πελάτη, όπου γίνεται καταγραφή της ανάγκης.

02
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιστολής, όπου με βάση όσα εξέθεσε ο πελάτης προτείνονται οι δυνατές λύσεις και η κοστολόγηση αυτών (πάσης φύσεως έξοδα και δικηγορική αμοιβή). Ταυτοχρόνως ζητείται από τον πελάτη να δώσει εντολή για την έναρξη χειρισμού της υπόθεσής του.

03
Ο πελάτης με ηλεκτρονικό τρόπο επίσης δίδει εντολή στη δικηγορική εταιρεία.

04
Μετά από κάθε ολοκληρωμένη νομική ενέργεια ο πελάτης λαμβάνει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση αναθεώρησης των νομικών ενεργειών, ο πελάτης λαμβάνει επίσης ηλεκτρονικά γνώση και καλείται να δώσει νέα έγκριση.

05
Με την περάτωση της υπόθεσης ο πελάτης λαμβάνει πλήρη γραπτή αναφορά για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.